Biblia Gdańska/List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 4ROZDZIAŁ IV.


I. Doświadczanie duchów 1 — 6. II. miłość S. iako prawdziwy powód i cel wszystkich rzeczy dobrych bydź ma 7 — 15. III. przykład Boży do miłości braterskiéy usługuie 16 — 21.
Naymilsi! nie każdemu duchowi wierzcie; ale doświadczaycie duchów, ieźli z Boga są. Bo wiele fałszywych Proroków wyszło na świat.
2. Przez to poznawaycie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznawa, iż Iezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga iest.
3. Ale wszelki duch, który nie wyznawa, że Iezus Chrystus w ciele przyszedł, nie iest z Boga; ale ten iest on duch Antychrystusów, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz iuż iest na świecie.
4. Wy z Boga iesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ie; iż większy iest ten, który w was iest, niż ten, który iest na świecie.
5. Onić są z świata; przetoż o świecie mówią, a świat ich słucha.
6. My z Boga[1] iesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie iest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznawamy ducha prawdy i ducha błędu.
II. 7. Naymilsi! miłuymyż iedni drugie, gdyż miłość iest z Boga; i[2] każdy, co miłuie, z Boga iest narodzony, i zna Boga.
8. Kto nie miłuie, nie zna Boga; gdyż Bóg iest miłość.
9. Przez to obiawiona iest[3] miłość Boża ku nam, iż syna swego iednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń.
10. W tém iest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali Boga, ale iż on umiłował nas, i posłał syna swego, aby był ubłaganiem[4] za grzechy nasze.
11. Naymilsi! ponieważ nas tak Bóg umiłował, i myśmy powinni iedni drugie miłować.
12. Boga żaden[5] nigdy nie widział; ale ieźli miłuiemy iedni drugie, Bóg w nas mieszka, a miłość iego doskonała iest w nas.
13. Przez to poznawamy, iż w nim mieszkamy, a on w nas, iż z Ducha swego[6] nam dał.
14. A myśmy widzieli i świadczymy, iż oyciec posłał syna, aby był zbawicielem świata.
15. Ktobykolwiek wyznał, iż Iezus iest synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu.
III. 16. I myśmyć poznali i uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam.
Bóg iest miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim.
17. W tém doskonała iest miłość Boża z nami, abyśmy ufanie mieli w dzień sądny, iż iaki on iest, tacy i my iesteśmy na tym świecie.
18. Niemaszci boiaźni w miłości, ale miłość doskonała precz wyrzuca boiaźń; bo boiaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie iest doskonały w miłości.
19. My go miłuiemy, iż on nas pierwéy umiłował.
20. Ieźliby kto rzekł: Miłuię[7] Boga, a brataby swego nienawidział, kłamca iest; albowiem kto nie miłuie brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, iakoż może miłować?
21. A toć rozkazanie mamy od niego, aby ten,[8] co miłuie Boga, miłował i brata swego.]Przypisy


  List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 3 List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 4
Biblia Gdańska
List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła 5