Biblia Gdańska/List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 1ROZDZIAŁ I.


I. Chwali Kolossenczyki, chcąc ich pobudzić do słuchania 1 — 6. II. Swiadectwo dobre wydawa nauce, którą od Epafry słyszeli 7 — 12. III. Łaskę Bożą przeciwko nim wystawia 13 — 19. IV. Wszystka zbawienia naszego sprawa w samym Chrystusie złożona iest 20 — 29.
Paweł, Apostoł Iezusa Chrystusa przez wolą Bożą, i Tymoteusz brat,
2. Tym, którzy są w Kolossiech, Swiętym, i wiernym braciom w Chrystusie Iezusie. Łaska wam i pokóy niech będzie od Boga, oyca naszego, i od Pana Iezusa Chrystusa.
3. Dziękuiemy[1] Bogu i oycu Pana naszego Iezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
4. Usłyszawszy o wierze[2] waszéy w Chrystusie Iezusie, i o miłości przeciwko wszystkim Swiętym,
5. Dla nadziei onéy wam odłożonéy w niebiesiech, o któreyście przed tém słyszeli przez słowo prawdy, to iest Ewangielii,
6. Która przyszła do was iako i na wszystek świat, i przynosi owoc, iako i u was, od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie.
II. 7. Iakoście się téż nauczyli od Epafry, miłego spółsługi naszego, który iest wiernym sługą Chrystusowym dla was;
8. Który téż oznaymił nam miłość waszę w duchu.
9. Dla tego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestawamy się za was[3] modlić i prosić, abyście byli napełnieni znaiomości woli iego we wszelkiéy mądrości i w wyrozumieniu duchowném;
10. Abyście chodzili[4] przystoynie przed Panem ku wszelkiemu iego upodobaniu, w każdym[5] uczynku dobrym owoc przynosząc i rostąc w znaiomości Bożéy,
11. Wszelką mocą umocnieni będąc według chwalebnéy mocy iego ku wszelkiéy cierpliwości i nieskwapliwości z radością,
12. Dziękuiąc oycu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczęstnikami dziedzictwa Swiętych w światłości;
III. 13. Który nas wyrwał z mocy[6] ciemności, i przeniosł do królestwa syna[7] swego miłego,
14. W którym mamy odkupienie przez krew iego, to iest, odpuszczenie grzechów;]
15. Który iest obrazem Boga[8] niewidzialnego, i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.[9]
16. Albowiem przezeń stworzone[10] są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone iest.
17. A on iest przed[5] wszystkimi, i wszystko w nim stoi.
18. On téż iest głową[11] ciała, to iest, kościoła, który iest[12] początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi[13] przódkował,
19. Ponieważ się upodobało oycu, aby w nim wszystka[14] zupełność mieszkała,
IV. 20. I żeby przezeń z sobą[15] poiednał wszystko, uczyniwszy pokóy przez krew krzyża iego; przezeń mówię, tak to, co iest na ziemi, iako i to, co iest na niebiesiech.
21. I was, którzyście niekiedy byli[16] oddaleni i nieprzyiaciele[17] umysłem w złośliwych uczynkach, teraz téż poiednał.
22. Ciałem własném swoiém przez śmierć, aby was wystawił[18] święte i niepokalane i bez nagany przed obliczem swoiém,
23. Ieźli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangielii, którąście słyszeli, która iest kazana wszelkiemu stworzeniu, które iest pod niebem, któréy ia Paweł stałem się sługą;
24. Który się teraz raduię w doległościach moich dla was, i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moiém za ciało iego, które iest kościół.[19]
25. Któregom się ia stał sługą według daru Bożego, który mi iest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże,
26. To iest, taiemnicę onę, która[20] była zakryta od wieków i od rodzaiów, ale teraz obiawiona iest Swiętym iego,
27. Którym chciał Bóg oznaymić, iakie iest bogactwo téy taiemnicy chwalebnéy między Poganami, która iest Chrystus między[21] wami, nadzieia ona chwały;
28. Którego my opowiadamy, napominaiąc każdego człowieka, i ucząc każdego człowieka we wszelkiéy mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Iezusie;
29. W czym téż pracuię, boiuiąc według skutecznéy mocy iego, która we mnie dzieło swoie potężnie sprawuie.

 Spis treści List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 1
Biblia Gdańska
List świętego Pawła Apostoła do Kolossensów 2