Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 5


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Efezów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6


ROZDZIAŁ V.


I. Do naśladowania Bożego napominawszy 1. 2. II. żeby sobie lekce przestróg nie ważyli 3. 4. III. srogą groźbą ich przegraża 5 — 21. IV. osobne powinności żonom 22 — 24. V. i mężom należące opisuie 25 — 33.
Bądźcież tedy (bracia!) naśladowcami Bożymi, jako dzieci miłe;
2. A chodźcie w miłości, iako i Chrystus[1] umiłował nas, i wydał samego siebie na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznéy[2] wonności.
II. 3. A wszeteczeństwo i wszelka[3] nieczystość albo łakomstwo niechay nie będzie ani mianowane między wami, iako przystoi na Swięte.
4. Także[4] sprosność, i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoią, ale raczéy dziękowanie.
III. 5. Bo to wiecie, iż żaden[5] wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, (który iest[6] bałwochwalcą,) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowém i Bożem.
6. Niechay was nikt nie zwodzi[7] próżnemi mowami; albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na syny uporne;
7. Nie bądźcież tedy uczęstnikami ich.
8. Albowiemeście byli niekiedy ciemnością; aleście teraz[8] światłością w Panu; chodźcież iako dziatki światłości,
9. (Bo owoc Ducha zależy we wszelakiéy dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie.)
10. Obieraiąc to, coby się podobało Panu;
11. A nie spółkuycie z uczynkami[9] niepożytecznymi ciemnóści, ale ie raczéy strofuycie.]
12. Albowiem co się potaiemnie od nich dzieie, sromota i mówić.
13. Lecz to wszystko, gdy bywa od światłości strofowano, bywa obiawiono; albowiem to wszystko, co bywa obiawiono, iest światłością;
14. Dla tego mówi pismo: Ocuć się[10] który śpisz, i powstań od umarłych, a oświeci cię Chrystus.
15. Patrzaycie tedy, iakobyście ostróżnie chodzili, nie iako niemądrzy, ale iako[11] mądrzy,
16. Czas odkupuiąc; bo dni złe są.
17. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale zrozumiewaiącymi,[12] która iest wola Pańska.
18. A nie upiiaycie się[13] winem, w którém iest rozpusta; ale bądźcie napełnieni duchem,
19. Rozmawiaiąc z sobą przez psalmy, i hymny, i pieśni duchowne, śpiewaiąc i graiąc w sercu swoiém Panu,
20. Dzięki czyniąc[14] zawsze za wszystko, w imieniu Pana[15] naszego Iezusa Chrystusa, Bogu i oycu,
21. Będąc poddani iedni drugim[16] w boiaźni Bożéy.]
IV. 22. Żony bądźcie poddane[17] mężom swoim, iako Panu:
23. Albowiem mąż iest[18] głową żony, iako i Chrystus[19] głową kościoła; a on iest zbawicielem ciała.
24. Iako tedy kościół poddany iest Chrystusowi, tak téż żony mężom swoim we wszystkiém.
V. 25. Mężowie miłuycie żony[20] wasze, iako i Chrystus umiłował kościół, i wydał samego[21] siebie zań,
26. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody[22] przez słowo;
27. Aby go sobie wystawił chwalebnym kościołem, niemaiącym zmazy, albo zmarsku, albo czego takiego, ale iżby był[23] święty i bez nagany.
28. Tak powinni mężowie miłować żony swoie, iako swoie własne ciała; kto miłuje żonę swoię, samego siebie miłuie.
29. Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale ie żywi i ogrzewa, iako i Pan kościół.
30. Gdyżeśmy członkami ciała iego, z ciała iego i z kości iego.
31. Dla tego opuści człowiek[24] oyca swego i matkę, i przyłączy się do żony swoiéy, i będą dwoie[25] iedném ciałem.
32. Taiemnica to wielka iest; lecz ia mówię o Chrystusie i o kościele.
33. A wszakże i każdy z was z osobna niechay miłuie żonę swoię iako siebie samego, a żona niech się boi męża swego.

 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 4 List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 5
Biblia Gdańska
List Świętego Pawła Apostoła do Efezów 6