Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów 12


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XII.
I. Upomina do rozumnéy służby Bożéy 1 — 8. II. i do nieobłudnéy, któraby przez cnoty iawna była, miłości 9 — 13. III. a któraby się i ku nieprzyiaciołom skłaniała 15 — 21.

Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze[1] ofiarą żywą, świętą, przyiemną Bogu, to iest, rozumną służbę waszę.
2. A nie przypodobywaycie się[2] temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która[3] iest wola Boża dobra, przyiemna i doskonała.
3. Albowiem powiadam przez łaskę, która mi iest dana, każdemu, co iest między wami, aby więcéy o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć; ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak iako komu[4] Bóg udzielił miarę wiary.
4. Albowiem iako w iedném[5] ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie iednoż dzieło maią;
5. Tak wiele nas iest iedném[6] ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna iedni drugich członkami.]
6. Maiąc tedy różne dary[7] według łaski, która nam iest dana; ieźli proroctwo, niech będzie według sznuru wiary;
7. Ieźli[8] posługowanie, niech będzie w posługowaniu; ieźli kto naucza, niech trwa w nauczaniu;
8. Ieźli kto napomina, w napominaniu; kto[9] rozdawa, w szczerości; kto przełożony iest, w pilności; kto czyni miłosierdzie, niech czyni z ochotą.[10]
II. 9. Miłość niech będzie nie obłudna; mieycie w obrzydliwości[11] złe, imaiąc się dobrego.
10. Miłością braterską iedni ku drugim[12] skłonni bądźcie, uczciwością[13] iedni drugich uprzedzaiąc.
11. W pracy nie leniwi, duchem pałaiący, Panu służący;
12. W nadziei się[14] weselący, w ucisku[15] cierpliwi, w modlitwie[16] ustawiczni;
13. Potrzebom[17] Świętych udzielaiący, gościnności[18] naśladuiący.
III. 14. Dobrorzeczcie tym, którzy was[19] prześladuią; dobrorzeczcie a nie przeklinaycie.
15. Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
16. Bądźcie między[20] sobą iednomyślni, wysoko o sobie[21] nie rozumieiąc, ale się do niskich nakłaniaiąc.]
17. (Bracia!) nie bądźcie[22] mądrymi sami u siebie; żadnemu złym[23] za złe nie oddawaycie, obmyśliwaiąc[24] to, co iest uczciwego przed wszystkimi ludźmi.
18. Ieźli można, ile z was iest, ze wszystkimi ludźmi pokóy mieycie.
19. Nie mściycie się[25] sami, Naymilsi! ale daycie mieysce gniewowi; albowiem napisano: Mnie[26] pomsta, a Ia oddam, mówi Pan.
IV. 20. Ieźli tedy łaknie nieprzyiaciel twóy, nakarm go; ieźli pragnie, napóy go; bo to czyniąc, węgle rozpalone[27] zgarniesz na głowę iego.
21. Nie day się zwyciężyć złemu, ale złe dobrém zwyciężay.]

 Rz 11 Rz 12
Biblia Gdańska
Rz 13