Biblia Gdańska/List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 2


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła

1 - 2 - 3 - 4 - 5


ROZDZIAŁ II.


I. Upomina, aby żywot prowadzili, iaki na odrodzone należy 1 — 5. II. i aby ich wiara w Chrystusa nie słabiała 6 — 10. III. na ostatek do posłuszeństwa przeciwko przełożonym 11 — 20. IV. i do znoszenia ucisków przykładem Chrystusowym prowadzi 21 — 25.
Przetoż złożywszy[1] wszelaką złość, i wszelaką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska,
2. Iako dopiero narodzone niemowiątka szczérego mleka słowa Bożego pożądaycie, abyście przez nie urośli,
3. Ieźliście tylko skosztowali,[2] że dobrotliwy iest Pan.
4. Do którego przystępuiąc, do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego,
5. I wy iako żywe kamienie buduycie się w dom duchowny, w kapłaństwo[3] święte, ku ofiarowaniu duchownych[4] ofiar, przyiemnych Bogu przez Iezusa Chrystusa.
II. 6. A przetoż mówi[5] pismo: Oto, kładę na Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny, a kto[6] weń uwierzy, nie będzie zawstydzony.
7. Wam tedy wierzącym iest uczciwością, ale nieposłusznym kamień, który odrzucili[7] buduiący; ten się stał głową węgielną,
8. I kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażaią o słowo, niewierząc, na co téż wystawieni są.
9. Ale wy iesteście rodzaiem wybranym, królewskiém kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnéy swoiéy światłości;[8]
10. Którzyście niekiedy byli nie[9] ludem, aleście teraz ludem Bożym; którzyście niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście teraz miłosierdzia dostąpili.
III. 11. Naymilsi! proszę was, abyście się iako przychodniowie i goście wstrzymywali od[10] cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy,
12. Obcowanie[11] wasze maiąc poczciwe między Poganami, aby zamiast tego, w czém was pomawiaią iako złoczyńce, dobrym się uczynkom waszym przypatruiąc, chwalili Boga[12] w dzień nawiedzenia.
13. Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź Królowi, iako naywyższemu,
14. Bądź Przełożonym, iako od niego posłanym ku pomście źle czyniących, a ku chwale dobrze czyniących.
15. Albowiem tak iest wola Boża; abyście dobrze czyniąc, usta zatkali nieumieiętności głupich ludzi.
16. (Bądźcież) iako wolni, a nie iako[13] ci, którzy wolność zasłoną złości maią, ale iako słudzy Boży.
17. Wszystkie czciycie, braterstwo[14] miłuycie, Boga się bóycie, Króla w uczciwości mieycie.
18. Słudzy! bądźcie[15] poddani panom we wszelakiéy boiaźni, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym.
19. Boć to iest łaska, ieźli kto dla sumnienia Bożego ponosi frasunki, cierpiąc bezwinnie.
20. Bo cóż iest za chwała, ieźlibyście grzesząc, cierpliwie znosili, by was i pięściami bito? Ale ieźli dobrze[16] czyniąc i cierpiąc znosicie, to iest łaska u Boga.]
IV. 21. Albowiem na to téż powołani iesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za nas, zostawiwszy nam przykład, abyście naśladowali stóp iego.
22. Który grzechu[17] nie uczynił, ani znaleziona iest zdrada w uściech iego.
23. Któremu gdy złoreczono[18], nie odzłorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi.
24. Który grzechy nasze[19] na ciele swoiém zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, sprawiedliwości żyli, którego siniałością uzdrowieni iesteście.
25. Albowiemeście byli iako[20] owce błądzące; ale teraz iesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.]

 List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 1 List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 2
Biblia Gdańska
List pierwszy powszechny Ś. Piotra Apostoła 3