Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów 16


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Rzymianów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16


ROZDZIAŁ XVI.
I. Zaleca Febę 1. 2. II. wiele ich pozdrawia 3 — 16. III. a niezgody wszczynaiących strzedz się rozkazuie 17 — 27.

A zalecam wam Febę, siostrę naszę, która iest służebnicą zboru Kienchreeńskiego;
2. Abyście ią przyięli w Panu, iako przystoi Swiętym, i stali przy niéy, w któréyby was kolwiek rzeczy potrzebowała; albowiem i ona wielom była na pomocy, aż i mnie samemu.
II. 3. Pozdrówcie Pryscyllę i[1] Akwilę, pomocniki moie w Chrystusie Iezusie;
4. (Którzy za duszę moię swoiéy własnéy szyi nadstawiali; którym nie ia sam dziękuię, ale i wszystkie zbory Pogańskie.)
5. Także zbór, który iest w domu ich. Pozdrówcie Epeneta miłego moiego, który iest pierwiastkiem Achai do Chrystusa.
6. Pozdrówcie Maryą, która wiele pracowała dla nas.
7. Pozdrówcie Andronika i Iuniasza, krewne moie i spółwięźnie moie, którzy znacznymi są między Apostołami, którzy i przedemną byli w Chrystusie.
8. Pozdrówcie Ampliasa, miłego moiego w Panu.
9. Pozdrówcie Urbana, pomocnika naszego w Chrystusie, i Stachyna mnie miłego.
10. Pozdrówcie Apellesa doświadczonego w Chrystusie. Pozdrówcie te, którzy są z domu Arystobulowego.
11. Pozdrówcie Herodyona, pokrewnego moiego. Pozdrówcie te, którzy są z domu Narcyssowego, te, którzy są w Panu.
12. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfosę, które pracuią w Panu. Pozdrówcie Persydę miłą, która wiele pracowała w Panu.
13. Pozdrówcie Rufa, wybranego w Panu, i matkę iego i moię.
14. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermana, Patrobę, Hermena, i bracią, którzy są z nimi.
15. Pozdrówcie Filologa, i Iulię, Nerego i siostrę iego, i Olimpa i wszystkie Swięte, którzy są z nimi.
16. Pozdrówcie iedni drugie z pocałowaniem[2] świętém. Pozdrawiaią was zbory Chrystusowe.
III. 17. A proszę was, bracia! abyście upatrowali te, którzy[3] czynią rozerwania[4] i zgorszenia przeciwko téy nauce, któréyście się wy nauczyli; i chrońcie[5] się ich.
18. Albowiem takowi Panu naszemu Iezusowi Chrystusowi nie służą, ale[6] własnemu brzuchowi swemu, a przez łagodną mowę i pochlebstwo serca prostych zwodzą.
19. Bo posłuszeństwo wasze wszystkich doszło. A przetoż raduię się z was; ale chcę, abyście byli mądrymi[7] na dobre, a prostymi na złe.
20. A Bóg[8] pokoiu zetrze szatana pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
21. Pozdrawiaią[9] was Tymoteusz, pomocnik móy, i[10] Lucyusz i[11] Iason i[12] Sosypater, pokrewni moi.
22. Pozdrawiam was w Panu ia Tercyusz, którym ten list pisał.
23. Pozdrawia was[13] Gaius, gospodarz móy i wszystkiego zboru. Pozdrawia was[14] Eratus szafarz mieyski, i Kwartus brat.
24. Łaska Pana naszego Iezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
25. A temu, który[15] was może utwierdzić według Ewangielii moiéy i opowiadania Iezusa Chrystusa, według obiawienia[16] taiemnicy od czasów wiecznych zamilczanéy,
26. Lecz teraz obiawionéy[17] i przez pisma Prorockie według postanowienia wiecznego Boga ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody oznaymionéy;
27. Temu samemu mądremu Bogu niech[18] będzie chwała przez Iezusa Chrystusa na wieki. Amen.

Ten list do Rzymianów napisany iest z Koryntu przez Febę, służebnicę zboru Kienchreeńskiego.Przypisy


  Rz 15 Rz 16
Biblia Gdańska
List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów