Biblia Gdańska/List wtóry Świętego Iana Apostoła

List pierwszy powszechny Ś. Iana Apostoła Biblia Gdańska
Nowy Testament
List trzeci Świętego Iana ApostołaBiblia Gdańska - Nowy Testament

Mt - Mk - Łk - J - Dz - Rz - 1 Kor - 2 Kor - Ga - Ef - Flp - Kol - 1 Tes - 2 Tes - 1 Tm - 2 Tm - Tt - Flm - Hbr - Jk - 1 P - 2 P - 1 J - 2 J - 3 J - Jud - Ap


List wtóry Swiętego Iana Apostoła.


ROZDZIAŁ IEDEN.


I. Ten list pisany iest do iednéy pobożnéy Pani, która dziatki miała w boiaźni Bożéy wychowane 1. 2. II. którą pozdrowiwszy Apostoł 3. III. a że się w prawdzie kochała, z tego się ucieszywszy 4. IV. prosi, aby w miłości Crześciańskiéy trwała 5. 6. V. a wiedząc, że wiele iest zwodzicielów 7 — 9. VI. onych się pilnie strzegła 10 — 13.
Starszy wybranéy Pani, i dziatkom iéy, które ia miłuię w prawdzie, a nie ia tylko, ale i wszyscy, którzy poznali prawdę,
2. Dla prawdy, która zostawa w nas, i z nami będzie na wieki.
III. 3. Niech będzie z wami łaska, miłosierdzie i pokóy od Boga oyca, i od Pana Iezusa Chrystusa, syna oycowego, w prawdzie i w miłości.
III. 4. Uradowałem się bardzo, żem znalazł niektóre z dziatek[1] twoich chodzące w prawdzie, iakośmy przykazanie wzięli od oyca.
IV. 5. A teraz proszę cię, Pani! nie iako przykazanie nowe[2] pisząc ci, ale któreśmy mieli od początku, abyśmy iedni drugie[3] miłowali.
6. A tać[4] iest miłość, abyśmy chodzili według przykazań iego. A przykazanie to iest, iakoście słyszeli od początku, abyście w nim chodzili.
V. 7. Gdyż wiele[5] zwodzicielów wyszło na świat, którzy nie wyznawaią, że Iezus Chrystus przyszedł w ciele; ten iest zwodzicielem i Antychrystem.
8. Strzeżcie samych siebie, żebyśmy nie stracili tego, koło czegośmy pracowali, ale żebyśmy odpłatę zupełną wzięli.
9. Wszelki, co przestępuie, a nie zostawa w nauce Chrystusowéy, Boga niema; kto zostawa w nauce Chrystusowéy, ten i oyca i syna ma.
VI. 10. Ieśli kto przychodzi[6] do was, a téy nauki nie przynosi, nie przyimuycie go w dom, ani go pozdrawiaycie.
11. Albowiem kto takiego pozdrawia,[7] uczęstnikiem iest złych uczynków iego.
12. Maiąc wam wiele pisać, nie chciałem przez papier i inkaust, ale mam nadzieię, że do was przyidę, i ustnie z wami mówić będę, aby radość nasza była zupełna.[8]
13. Pozdrawiają cię dziatki siostry twoiéy w Panu wybranéy. Amen.
 List pierwszy powszechny S. Iana Apostoła List wtóry Swiętego Iana Apostoła
Biblia Gdańska
List trzeci Świętego Iana Apostoła