Biblia Gdańska/Proroctwo Malachyaszowe 1


Biblia Gdańska - Stary Testament - Proroctwo Malachyaszowe

1 - 2 - 3 - 4


ROZDZIAŁ I.


I. Przypomnienie ludowi Bożemu wybrania ich z szczeréy łaski Bożéy 1 — 5. II. Obwinienie Kapłanów z ich przy służbie lekkomyślności 6 — 9. III. zkąd Bóg ofiarami ich gardzi 10 — 13. IV. i przeklęctwo na nie wydawa 14.
Brzemię słowa Pańskiego przeciwko Izraelowi przez Malachyasza.
2. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: W czémżeś nas umiłował? Izali Ezaw nie był bratem Iakubowi? mówi Pan; wszakżem umiłował[1] Iakuba,
3. A Ezawa miałem w nienawiści, i podałem góry iego na spustoszenie, a dziedzictwo iego[2] smokom na pustyni.
4. Ieźliby rzekła ziemia Edomska: Staliśmyć się ubogimi, ale wrócimy się, i pobuduiemy mieysca popustoszone, tedy tak mówi Pan zastępów: Niechay oni buduią, a Ia rozwalę; i nazowię ie granicą niepobożności i ludem, który sobie zbrzydził Pan aż na wieki.
5. To oglądaią[3] oczy wasze, a wy rzeczecie: Niech będzie Pan uwielbiony w granicach Izraelskich.
II. 6. Syn ma[4] w uczciwości oyca, a sługa pana swego; ieźlim tedy Ia oycem, gdzież iest cześć moia? i ieźliżem Ia Panem, gdzież iest boiaźń moia? mówi Pan zastępów wam, o Kapłani! którzy lekce poważacie imię moie, a wszakże mówicie: W czémże lekce poważamy imię twoie?
7. Którzy przynosząc na ołtarz móy ofiarę splugawioną mówicie: Czémżeśmy cię splugawili? Tém, że mówicie: Stół Pański splugawiony iest
8. Bo gdy przywodzicie co[5] ślepego iest, na ofiarę, izali to nie zła rzecz? I gdy przywodzicie chrome i chore, izali to nie zła rzecz? Ofiaruy to iedno Książęciu twemu, obaczysz, ieżeli mu się to podobać będzie, a przyimieli twarz twoię, mówi Pan zastępów.
9. Przetoż teraz błagaycie proszę oblicze Boże, aby się zmiłował nad nami; ale póki się to dzieie z ręki waszéy, izali przyimie oblicze którego z was? mówi Pan zastępów.
III. 10. Owszem kto iest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim? Niemam chęci do was, mówi Pan zastępów, i[6] ofiary nie przyimę z ręki waszéy.
11. Albowiem od wschodu[7] słońca aż do zachodu iego wielkie iest imię moie między narody, a na wszelkiém mieyscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; wielkie zaiste imię moie będzie między narody, mówi Pan zastępów.
12. Lecz wy plugawicie ie, gdy mówicie:[7] Stół Pański splugawiony iest; a co nań kładą, iest wzgardzonym pokarmem.
13. Mówicie téż: O iakaż to praca! choćbyście to zdmuchnąć mogli, mówi Pan zastępów; bo przynosicie to, co iest wydartego, i chromego i zchorzałego, a przynosicie to na ofiarę: izali to przyimę z ręki waszéy? mówi Pan.
IV. 14. I owszem przeklęty iest zdradliwy, który maiąc w trzodzie swéy samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruie Panu to, co iest ułomnego; bom Ia Królem[8] wielkim, mówi Pan zastępów, a imię moie straszne iest między narody.

 Spis treści Proroctwo Malachyaszowe 1 Proroctwo Malachyaszowe 2