Biblia Wujka (wyd. 1839-40)/Księgi Trzecie Esdraszowe/Rozdział I

<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Biblia, to iest księgi Starego i Nowego Testamentu
Wydawca Bartłomiej Jabłoński i syn
Data powstania 1599
Data wyd. 1839-1840
Miejsce wyd. Lwów
Tłumacz Jakub Wujek
Inne Cały tekst
Indeks stronBiblia Wujka - Stary Testament - Księgi Trzecie Esdraszowe

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIX

ROZDZIAŁ I.

Wspaniale Phase od Josiasza króla ofiarowano: po nim w królestwie Judzkim naśladowali Jechoniasz, Joacym, Joachin, y Sedeciasz, których y ludu ich poimanie, a spustoszenie miasta opisane bywa.

Y Sprawił Josiasz Paschę w Jeruzalem Panu, y ofiarował Phase czternastego dnia kśiężyca, miesiąca pierwszego.

Postanowiwszy kapłany według porządku dni, obleczone w szaty w kośćiele Pańskim.

Y mówił Lewitom poświęconym sługom w Izraelu, aby się poświęćili Pana, ku postawieniu skrzynie świętéy Pańskiéy w domu który król Salomon syn Dawidów zbudował.

Nie będziecie iéy nosić na ramionach. A teraz służcie Panu waszemu, a mieyćie staranie o lud iego Izraelski po częśći, według oyczyzn y pokoleni waszych.

Według opisania Dawida króla Izraelskiego, y według wielmożnośći Salomona syna iego, wszyscy w kośćiele, y podług waszéy oyczystéy cząstki kśięztwa, tych którzy stoią przed braćią swą synmi Izraelskimi.

Ofiaruyćie Paschę, a gotuyćie ofiary braćiéy waszéy, a czyńcie według roskazania Pańskiego, które dane iest Moyżeszowi.

Y darował Josiasz ludowi który się naydował, owiec, iagniąt, y koźląt y kóz trzydzieśći tyśięcy, ćielców trzy tyśiące.

To z królewczyzny dano według obietnice ludowi: a kapłanóm na Paschę owiec liczbą dwa tyśiąca, a ćielców sto.

A Jechonias, y Semeiasz, y Nathanael braćia, y Hasabiasz, y Ozyel, y Koraba na Phase owiec pięć tyśięcy, ćielców pięćset.

10 A gdy się to dźiało ochędożnie, stanęli kapłani y Lewitowie maiąc przasne chleby według pokoleńi,

11 Y według rozdźiałów kśięztwa oycowskiego przed ludem ofiarowali Panu, według tego co napisano iest w księgach Moyżeszowych.

12 Y upiekli Phase ogniem iako było trzeba, y ofiary powarzyli w kotlech, y w garncach z dobrą wolą:

13 Y przynieśli wszytkim którzy byli z pospolitego ludu: a potym nagotownli sobie y kapłanóm.

14 Bo kapłani ofiarowali tłustośći, aż się godzina skończyła: a Lewitowie gotowali sobie, y braćiéy swéy, synom Aaronowym.

15 A kośćielni śpiewacy synowie Asaph byli w porządku, według roskazania Dawidowego, y Asaph, y Zacharias, y Jeddimus, który był od króla.

16 Y odźwierny u każdych drzwi, tak iż żaden nie odstąpił od swego: bo braćia ich gotowali im.

17 Y odprawiło się co należało ku ofierze Pańskiéy.

18 Onego dnia sprawowali Phase, y ofiarowali obiaty na ofiarę Pańską, według roskazania króla Josiasza.

19 Y obchodzili synowie Izraelowi, którzy się na on czas naydowali, Phase y dźień święty Przasników przez śiedm dni.

20 Y nie było obchodzone takowe Phase w Izraelu od czasów Samuela proroka:

21 Y wszyscy królowie Izrael nie sprawowali takiéy Paschi, iaką sprawił Josiasz, y Kapłani, y Lewitowie, y Żydźi, y wszytek Izrael, y którzy się naydowali mieszkający w Jeruzalem.

22 Ośmnastcgo roku za królowania Josiaszowego było obchodzone Phase.

23 Y sczęśćiły się sprawy Josiasza boiącego się sercem zupełnym, przed oczyma Pana iego.

24 Lecz co o nim pisano dawnych czasów, dla tych którzy grzeszyli, y którzy nie uczćiwiéy się stawili przećiw Panu, niźli wszyscy narodowie, y którzy nie szukali słów Pańskich nad Izraelem.

25 A pó tych wszytkich sprawach Josiaszowych, ruszył się Pharao król Egyptski ćiągnąc przećiw Charkamis z drogi nad Euphratesem: y wyiechał przećiw iemu Josiasz.

26 Y posłał król Egyptski do Josiasza, mówiąc: Co mnie y tobie iest królu Judzki?

27 Nie iestem posłan od Pana, abych walczył przećiw tobie: bo woyna moia lest nad Euphratesem: kwapiąc się odiedź.

28 Y nie wróćił się Josiasz na woźie, ale go chćiał zwalczyć niebacząc na słowa prorockie z ust Pańskich:

29 Ale zwiódł z nim bitwę na polu Mageddon. Y zbieżały się kśiążęta do króla Josiasza.

30 Y rzékł król sługom swoim: Wywiedźćie mię z bitwy, bom zachorzał barzo. Y wnet go słudzy iego wywiedli z woyska.

31 A wśiadł na drugi swóy wóz, y przyiechawszy do Jeruzalem, umarł, y pogrzébion iest w oycowskim grobie.

32 Y żałowali Josiasza po wszytkiéy Żydowskiéy źiemi: a którzy byli przełożeni, z żonami lamentowali nad nim, aż do dnia tego. Y postanowiono, aby to zawsze czyniono po wszytkim narodzie Izraelowym.

33 Ale te rzeczy są opisane w kśięgach historiiéy królów Judzkich, y wszytkie dźieie spraw Josiaszowych, y sława iego, y biegłość iego w zakonie Pańskim: y co on czynił, y czego nie napisano w kśięgach królów Izraelskich y Judzkich.

34 Y wźiąwszy którzy byli z narodu Jechoniasza syna Josiaszowego, postanowili królem na mieyscu Josiasza oyca iego, gdy mu było trzydzieśći y trzy lata.

35 Y królował nad Izraelem trzy miesiące. Y złożył ji król Egyptski, aby nie królował w Jeruzalem.

36 Y założył na lud winę sto talentów śrébra, y talent złota ieden.

37 Y postanowił król Egyptski Joacyma brata iego królem Juda y Jeruzalem.

38 Y związał Joacym urząd, y Zaracela brata swego, y poimawszy zawiódł do Egyptu.

39 Pięć y dwadźieścia lat było Joacimowi, gdy królować począł w źiemi Judzkiéy y w Jeruzalem: a czynił złe przed oczyma Pańskimi.

40 A potym przyćiągnął Nabuchodonozor król Babliloński, a związawszy go łańcuchem żelaznym, zawiódł do Babilonu.

41 A święte naczynia Pańskie zabrał Nabuchodonozor, y zaniósł y poświęćił we zborze swym w Babilonie.

42 Bo o nieczystośći iego y o niepobożnośći napisano iest w kśięgach czasów królewskich.

43 Y królował Joachin syn iego miasto niego. A gdy postanowion był królem, było mu ośmnaśćie lat.

44 A królował trzy mieśiące y dźieśięć dni w Jeruzalem, y czynił złe przed oczyma Pańskimi.

45 A po roku posławszy Nabuchodonozor, przeniósł go do Babilonu, pospołu z świętym naczyniem Pańskim.

46 Y postanowił Sedeciasza królem Juda y Jeruzalem, gdy mu hyło dwadzieścia y ieden rok: a królował lat jedenaśćie.

47 Y czynił złe przed oblicznośćią Pańską, a nie bał się słów które powiadał Jeremiasz prorok z ust Pańskich.

48 Y poprzyśiężony będąc od Nabuchodonozora króla, złamawszy przyśięgę odstał od niego: y zatwardźiwszy szyię swą y serce swoic, zgwałćił ustawy Pana Boga Izraelskiego.

49 Y kśiążęta ludu Pańskiego wiele się złego dopusczali: y przechodzili złośćią wszytkie obrzydłośći poganów, y splugawili kośćiół Pański który był święty w Jeruzalem.

50 Y posłał Bóg oyców ich przez anioła swego, aby ie nawróćił: przeto że im folgował, y przybytkowi swemu.

51 Ale się oni naśmiewali z aniołów iego: a którego dnia Pan mówił, szydzili z proroków iego.

52 Który aż do zapalczywośći wzruszony iest przeciwko ludowi swemu dla niezbożnośći iego, y roskazał królóm Chaldeyskim powstać.

53 Ci pomordowali młodźieńce ich mieczem około świętego kośćioła ich: a nie przepuśćili młodemu, y staremu, y pannie, y młodźieńcowi:

54 Ale wszyscy podani są w ręce ich, y wszytkie naczynia święte Pańskie: a zabrawszy skarby królewskie, zanieśli ie do Babilonu.

55 Y dóm Pański spalili, y mury Jerozolimskie rozwalili: y wieże iego ogniem popalili:

56 Y znisczyli, y wniwecz obrócili wszytkie poczciwośći iego, a pozostałe od miecza, zawiedli do Babilonu.

57 Y byli niewolnikami iego, aż Persowie królestwo otrzymali: aby się ziśćiło słowo Pańskie przez usta Jeremiaszowe:

58 Aż mile odprawiła źiemia szabbaty swoie: odpoczywała przez wszytek czas spustoszenia swego, aż się wypełniło śiedmdźieśiąt lat y śiedm.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autora: zbiorowy i tłumacza: Jakub Wujek.