Biblia Gdańska/Księgi Ezdraszowe 2


Biblia Gdańska - Stary Testament - Księgi Ezdraszowe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


ROZDZIAŁ II.
I. Liczba ludu i wodzów z Babilonu się wracaiących 1—67. II. Starsi z ludu dobrowolnie na budowanie domu Bożego podarki ofiaruią 68—70.

A cić są ludzie onéy krainy, którzy wyszli[1] z poimania i z niewoli, w którą ie był zaprowadził Nabuchodonozor, Król Babiloński, do Babilonu, a wrócili się do Ieruzalemu i do Iudy, każdy do miasta swego.
2. Którzy przyszli z Zorobabelem, z Iesuą, Nehemiaszem, Saraiaszem, Reheliaszem, Mardocheuszem, Bilsamem, Misparem, Bigwaiem, Rechumem, i Baaną. A poczet mężów ludu Izraelskiego ten był:
3. Synów Farosowych dwa tysiące, sto, siedmdziesiąt i dwa;
4. Synów Sefatyaszowych trzy sta, siedmdziesiąt i dwa;
5. Synów Arachowych siedm set, siedmdziesiąt i pięć;
6. Synów Pachat Moabowych, synów Iesui Ioabowych dwa tysiące, ośm set i dwanaście;
7. Synów Elamowych tysiąc, dwieście, pięćdziesiąt i czteréy;
8. Synów Zatuowych dziewięć set, i czterdzieści i pięć;
9. Synów Zachaiowych siedm set, i sześćdziesiąt;
10. Synów Bani sześć set, czterdzieści i dwa;
11. Synów Bebaiowych sześć set, dwadzieścia i trzéy.
12. Synów Azgadowych tysiąc, dwieście, dwadzieścia i dwa.
13. Synów Adonikamowych sześć set, sześćdziesiąt i sześć;
14. Synów Bigwaiowych dwa tysiące, pięćdziesiąt i sześć;
15. Synów Adynowych cztery sta, pięćdziesiąt i czteréy.
16. Synów Aterowych, co poszli z Ezechyasza, dziewięćdziesiąt i ośm;
17. Synów Besaiowych trzy sta, dwadzieścia i trzéy;
18. Synów Iory sto i dwanaście;
19. Synów Hasumowych dwieście, dwadzieścia i trzéy;
20. Synów Gibbarowych dziewięćdziesiąt i pięć;
21. Synów z Betlehemu sto dwadzieścia i trzéy;
22. Mężów z Netofatu pięćdziesiąt i sześć;
23. Mężów z Anatotu sto, dwadzieścia i ośm;
24. Synów z Azmawetu czterdzieści i dwa;
25. Synów z Karyatyarymu z Kafiry i z Beerotu siedm set, i czterdzieści i trzéy;
26. Synów z Ramy i z Gabaa sześć set, dwadzieścia i ieden;
27. Mężów z Machmas sto, dwadzieścia i dwa;
28. Mężów z Bethela i z Hay dwieście, dwadzieścia i trzéy;
29. Synów z Nebo pięćdziesiąt i dwa;
30. Synów Magbisowych sto, pięćdziesiąt i sześć;
31. Synów Elama drugiego tysiąc, dwieście, pięćdziesiąt i czteréy;
32. Synów Harymowych trzy sta, i dwadzieścia;
33. Synów Lodowych, Hadydowych, i Onowych siedm set, dwadzieścia i pięć;
34. Synów Ierechowych trzy sta, czterdzieści i pięć;
35. Synów Senaa trzy tysiące, i sześć set i trzydzieści.
36. Kapłanów: Synów Iedaiaszowych, z domu Iesui dziewięć set, siedmdziesiąt i trzéy;
37. Synów Immerowych tysiąc, pięćdziesiąt i dwa;
38. Synów Pashurowych tysiąc, dwieście, czterdzieści i siedm;
39. Synów Harymowych tysiąc i siedmnaście.
40. Lewitów: Synów Iesui i Kadmiela, synów Hodawiaszowych siedmdziesiąt i czteréy.
41. Spiewaków: Synów Asafowych sto, dwadzieścia i ośm.
42. Synów odźwiernych: Synów Sallumowych, synów Aterowych, synów Talmonowych, synów Akkubowych, synów Hatytowych, synów Sobaiowych, wszystkich sto, trzydzieści i dziewięć.
43. Z Netyneyczyków: Synów Sycha, synów Chasufa, synów Tabbaota,
44. Synów Kierosa, synów Syaa, synów Fadona,
45. Synów Lebana, synów Hagaba,
46. Synów Akkuba, synów Hagaba, synów Salmaia, synów Hanana,
47. Synów Gieddela, synów Gachera, synów Reaiasza,
48. Synów Rezyna, synów Nekoda, synów Gazama,
49. Synów Uzy, synów Faseacha, synów Besaia,
50. Synów Asena, synów Mehunima, synów Nefusyma;
51. Synów Bakbuka, synów Chakufa, synów Charchura,
52. Synów Basluta, synów Mechyda, synów Charsa,
53. Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
54. Synów Nezyacha, synów Chatyfa,
55. Synów sług Salomonowych, synów Sotaia, synów Sofereta, synów Peruda,
56. Synów Iahala, synów Darkona, synów Giddela,
57. Synów Sefatyasza, synów Chatyla, synów Pocheret Hasebaim, synów Ami;
58. Wszystkich Netyneyczyków, i synów sług Salomonowych trzy sta, dziewięćdziesiąt i dwa.
59. Ci téż zasię wyszli z Telmelachu: Telcharsa, Cherub, Addan, i Immer; ale nie mogli okazać domu oyców swoich, i nasienia swego, ieźli z Izraela byli.
60. Synów Delaiaszowych, synów Tobiaszowych, synów Nekodowych sześć set, pięćdziesiąt i dwa.
61. A z synów kapłańskich: Synowie Iabaiowi, synowie Kozowi, synowie Barsylaiego, który był poiął żonę z córek Barsylaia Galaadczyka; i nazwany był od imienia ich.
62. Ci szukali opisania rodu swego, ale nie znaleźli; przetoż zrzuceni są z kapłaństwa.
63. I zakazał im Tyrsata, aby nie iadali z rzeczy nayświętszych, ażby powstał Kapłan z Urym i z Tummim.
64. Wszystkiego zgromadzenia było w iednym poczcie czterdzieści tysięcy, dwa tysiące, trzy sta i sześćdziesiąt;
65. Oprócz sług ich, i służebnic ich, których było siedm tysięcy, trzy sta, trzydzieści i siedm, a między nimi było śpiewaków i śpiewaczek dwieście.
66. Koni ich siedm set, trzydzieści i sześć; mułów ich dwieście, czterdzieści i pięć.
67. Wielbłądów ich cztery sta, trzydzieści i pięć; osłów sześć tysięcy, siedm set i dwadzieścia.
II. 68. A niektórzy z Książąt domów oycowskich przyszli do domu Pańskiego, który był w Ieruzalemie, ofiarowawszy się dobrowolnie, aby budowali dom Boży na mieyscu iego.
69. Według przemożenia swego dali nakład na budowanie złota łotów sześćdziesiąt tysięcy i ieden, a śrebra grzywień pięć tysięcy, i szat kapłańskich sto.
70. A tak osadzili się Kapłani i Lewitowie, i niektórzy z ludu, i śpiewacy, i odźwierni, i Netyneyczycy w mieściech swych, i wszystek Izrael w mieściech swych.Przypisy


  Ezd 1 Ezd 2 Ezd 3