Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Żydów 5


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Żydów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


ROZDZIAŁ V.


I. Naywyższego Kapłana urząd 1 — 5. II. Chrystus nam od Boga postanowiony naywyższym Kapłanem 6. III. a on to, co mu właśnie należało, prawdziwie odprawił 7 — 14.
Albowiem każdy naywyższy Kapłan z ludzi wzięty za ludzie bywa postanowiony w tych rzeczach, które do Boga należą, to iest, aby ofiarował dary, i ofiary za grzechy.
2. Któryby mógł, iako przystoi, użalić się nieumieiętnych i błądzących, będący sam obłożony krewkością.
3. A dla téy iest powinien, iako za lud, tak i sam za się[1] ofiarować za grzechy.
4. A nikt sobie téy czci nie bierze, tylko ten, który bywa powołany od Boga, iako[2] i Aaron.
5. Tak i Chrystus nie sam sobie téy czci przywłaszczył, aby się stał naywyższym Kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn móy[3] iesteś ty, iam cię dziś spłodził.
II. 6. Iako i na inszém mieyscu mówi: Tyś iest[4] Kapłanem na wieki według porządku Melchysedekowego.
III. 7. Który za dni ciała swego modlitwy i uniżone[5] proźby do tego, który go mógł zachować od śmierci, z wołaniem wielkim i ze łzami ofiarował, i wysłuchany iest dla uczciwości.
8. A choć był synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa.[6]
9. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego,
10. Nazwany będąc od Boga Kapłanem naywyższym według porządku Melchysedekowego.
11. O którym wieleby się miało mówić, i trudnych rzeczy do wyłożenia; aleście się wy stali[7] leniwi ku słuchaniu.
12. Albowiem maiąc bydź Nauczycielami względem czasu, zasię potrzebuiecie, aby was uczono, które są pierwsze początki mów Bożych, i staliście się iako mleka potrzebuiący, a nie twardego pokarmu.
13. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie iest powiadomy mowy sprawiedliwości; (gdyż iest[8] niemowiątkiem.)
14. Aleć doskonałym należy twardy pokarm, to iest tym, którzy przez przyzwyczaienie maią zmysły wyćwiczone[9] ku rozeznaniu dobrego i złego.Przypisy


  Hbr 4 Hbr 5
Biblia Gdańska
Hbr 6