Biblia Gdańska/List Świętego Pawła Apostoła do Żydów 3


Biblia Gdańska - Nowy Testament - List Świętego Pawła Apostoła do Żydów

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13


ROZDZIAŁ III.


I. Moyżesz mnieyszy od Chrystusa Pana 1 — 4. II. tak iako mnieyszy iest sługa od pana swego 5. 6. III. upominania i pogrożki z świadectwa Dawidowego 7. IV. ieźliby kto odpornym był 8 — 11. V. albo ku posłuszeństwu leniwym, aby tego zaniechał 12 — 19.
Przetoż, bracia święci,[1] powołania niebieskiego uczęstnicy! obaczcie[2] Apostoła i naywyższego Kapłana wyznania naszego, Chrystusa Iezusa,
2. Wiernego temu, który go postanowił, iako i Moyżesz był[3] we wszystkim domu iego.
3. Albowiem tém większéy chwały ten nad Moyżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam[4] dom.
4. Bo każdy dom bywa budowany od kogo; ale który wszystkie[5] rzeczy zbudował, Bóg iest.
II. 5. A byłci[3] Moyżesz wierny we wszystkim domu iego, iako sługa, na[6] świadectwo tego, co potém miało bydź mówiono.
6. Ale Chrystus iako syn nad domem swoim panuie, którego domem[7] my iesteśmy, ieźli tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż do końca stateczną zachowamy.
III. 7. Przetoż iako mówi Duch święty: Dziś, ieźlibyście głos iego,[8] usłyszeli,
IV. 8. Nie zatwardzaycież serc waszych, iako[9] w rozdrażnieniu, w dzień onego pokuszenia na puszczy,
9. Gdzie mię kusili oycowie wasi, i doświadczali mię, i widzieli sprawy moie przez czterdzieści lat.
10. Dla tegom się rozgniewał na ten naród i rzekłem: Ci zawsze błądzą sercem, a oni nie poznawaią dróg moich.
11. Iakom przysiągł[10] w gniewie moim, że nie wnidą do odpoczynienia moiego.
V. 12. Patrzcież, bracia! by snadź nie było w którym z was serce złe i niewierne, któreby odstępowało od Boga żywego;
13. Ale napominaycie iedni[11] drugie na każdy dzień, póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu.
14. Albowiem staliśmy się[12] uczęstnikami Chrystusa, ieźliże tylko początek tego gruntu aż do końca[13] stateczny zachowamy.
15. Przetoż póki bywa rzeczono: Dziś,[14] ieźlibyście głos iego usłyszeli, nie zatwardzaycież serc waszych, iako w oném rozdrażnieniu.
16. Albowiem niektórzy usłyszawszy, rozdrażnili Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z Egiptu przez Moyżesza.
17. A na któreż się gniewał przez cztérdzieści lat? Izali nie na te, którzy grzeszyli, których ciała[15] podległy na puszczy?
18. A którymże[16] przysiągł, że nie mieli wniść do odpoczynienia iego? Aza nie tym, którzy byli nieposłusznymi?
19. I widziemy, iż tam nie mogli wniść dla niedowiarstwa.Przypisy


  Hbr 2 Hbr 3
Biblia Gdańska
Hbr 4