Kapitał. Księga pierwsza (1926-33)

>>> Dane tekstu >>>
Autor Karl Marx
Tytuł Kapitał. Księga pierwsza
Podtytuł Krytyka ekonomji politycznej
Redaktor Jerzy Heryng, Mieczysław Kwiatkowski (red. tłum. pol.),
Friedrich Engels, Karl Kautsky (red. oryg.)
Wydawca Spółdzielnia Księgarska Książka,
Księgarnia i Wydawnictwo "Tom"
Data wydania 1926-33
Druk M. Arct, Warszawa
Drukarnia „Monolit“, Warszawa
Miejsce wyd. Warszawa
Tłumacz Jerzy Heryng,
Mieczysław Kwiatkowski,
Henryk Gustaw Lauer,
Ludwik Selen
Tytuł orygin. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band
Podtytuł oryginalny Der Produktionsprozess des Kapitals
Źródło Skany na Commons
Inne Cały tekst
Pobierz jako: Pobierz Cały tekst jako ePub Pobierz Cały tekst jako PDF Pobierz Cały tekst jako MOBI
Okładka lub karta tytułowa
Indeks stron
Artykuł w Wikipedii Artykuł w Wikipedii
KAROL MARKS
KAPITAŁ
KRYTYKA
EKONOMJI POLITYCZNEJ
TOM I
KSIĘGA PIERWSZA
PRZEBIEG WYTWARZANIA KAPITAŁU
NAKŁADEM SPÓŁDZIELNI KSIĘGARSKIEJ „KSIĄŻKA”
WARSZAWA
1926
DRUK M. ARCT. CZERNIAKOWSKA 225POŚWIĘCAM
Nieodżałowanemu Druhowi, Mężnemu, Wiernemu,
Szlachetnemu Bojownikowi Proletarjatu
WILHELMOWI WOLFFOWI
URODZONEMU W TARNAU, 21 CZERWCA 1809 ROKU,
ZM. NA WYGNANIU W MANCHESTER, 9 MAJA 1864 R.
SPIS RZECZY.
Str. 

KSIĘGA PIERWSZA

PROCES WYTWARZANIA KAPITAŁU.
1. 
Dwa czynniki towaru: wartość użytkowa i wartość (istota wartości i wielkość wartości) 
 5
2. 
Dwojaki charakter pracy zawartej w towarach 
 12
3. 
Forma wartości, czyli wartość wymienna 
 18
A. 
Prosta, pojedyńcza lub przypadkowa forma wartości 
 20
1. 
Oba bieguny wyrazu wartości: forma wartości względna i forma równoważna 
 20
2. 
Względna forma wartości 
 21
a) 
Treść względnej formy wartości 
 21
b) 
Ilościowa określoność względnej formy wartości 
 25
3. 
Forma równoważna 
 27
4. 
Całość prostej formy wartości 
 32
B. 
Forma wartości pełna, czyli rozwinięta 
 35
1. 
Względna forma wartości rozwinięta 
 35
2. 
Forma równoważna szczególna 
 36
3. 
Braki formy wartości pełnej lub rozwiniętej 
 36
C. 
Ogólna forma wartości 
 38
1. 
Zmieniony charakter formy wartości 
 38
2. 
Rozwój i wzajemny stosunek formy względnej i formy równoważnej 
 40
3. 
Przejście od ogólnej formy wartości do formy pieniężnej 
 42
D. 
Forma pieniężna 
 42
4. 
Fetyszyzm towaru i jego tajemnica 
 43
1. 
Miernik wartości 
 68
2. 
Środek obiegowy 
 78
a) 
Metamorfoza towarów 
 78
b) 
Obieg pieniądza 
 89
c) 
Moneta. Znak wartościowy 
 99
3. 
Pieniądz 
 105
a) 
Tezauryzacja (gromadzenie skarbu) 
 105
b) 
Środek płatniczy 
 110
c) 
Pieniądz światowy 
 118
1. 
Ogólny wzór kapitału 
 123
2. 
Sprzeczności ogólnego wzoru 
 133
3. 
Kupno i sprzedaż siły roboczej 
 144
1. 
Proces pracy, czyli wytwarzanie wartości użytkowych 
 157
2. 
Proces pomnażania wartości, czyli wytwarzanie wartości dodatkowej 
 165
1. 
Stopień wyzysku siły roboczej 
 195
2. 
Wyrażanie wartości wytworu w proporcjonalnych częściach wytworu 
 204
3. 
„Ostatnia godzina“ Seniora 
 208
4. 
Wytwór dodatkowy 
 214
1. 
Granice dnia roboczego 
 216
2. 
Łapczywość na pracę dodatkową. Fabrykant i bojar 
 221
3. 
Gałęzie przemysłu angielskiego bez ustawowej granicy wyzysku 
 230
4. 
Praca dzienna i nocna. System zmian 
 246
5. 
Walka o normalny dzień roboczy. Ustawy przymusowe o przedłużeniu dnia roboczego w okresie od połowy wieku 14-go do końca wieku 17-go 
 254
6. 
Walka o normalny dzień pracy. Ustawy o przymusowem ograniczeniu czasu pracy. Angielskie ustawodawstwo fabryczne w latach 1833—1864 
 269
7. 
Walka o normalny dzień roboczy. Oddziaływanie angielskiego ustawodawstwa fabrycznego na inne kraje 
 292
1. 
Dwojaki początek rękodzielnictwa 
 338
2. 
Robotnik cząstkowy i jego narzędzie 
 341
3. 
Dwie zasadnicze formy rękodzielnictwa: rękodzielnictwo różnorodne i rękodzielnictwo organiczne 
 344
4. 
Podział pracy w rękodzielni, a podział pracy w społeczeństwie 
 354
5. 
Kapitalistyczny charakter rękodzielnictwa 
 363
1. 
Rozwój maszyn 
 374
2. 
Przenoszenie wartości maszyny na wytwór 
 391
3. 
Oddziaływanie bezpośrednie produkcji maszynowej na robotnika 
 400
a) 
Przywłaszczanie przez kapitał dodatkowych sił roboczych. Praca kobieca i dziecięca 
 400
b) 
Przedłużenie dnia roboczego 
 410
c) 
Intensyfikacja pracy 
 417
4. 
Fabryka 
 427
5. 
Walka między robotnikiem a maszyną 
 438
6. 
Teorja kompensaty w stosunku do robotników, wypieranych przez maszyny 
 449
7. 
Odpychanie i przyciąganie robotników przez produkcję maszynową. Kryzysy w przemyśle bawełnianym 
 460
8. 
Przewrót, dokonany przez wielki przemysł w rękodzielnictwie, rzemiośle i chałupnictwie 
 474
a) 
Zniesienie kooperacji, opartej na rzemiośle i na podziale pracy 
 474
b) 
Oddziaływanie przemysłu fabrycznego na rękodzielnictwo i chałupnictwo 
 476
c) 
Rękodzielnia nowożytna 
 477
d) 
Chałupnictwo nowożytne 
 481
e) 
Przejście od nowożytnego rękodzielnictwa i chałupnictwa do wielkiego przemysłu. Przyśpieszenie tego przewrotu zapomocą rozciągnięcia ustawodawstwa fabrycznego na owe sposoby produkcji 
 486
9. 
Ustawodawstwo fabryczne (przepisy, tyczące hygjeny i wychowania). Jego rozpowszechnienie w Anglji 
 498
10. 
Wielki przemysł, a rolnictwo 
 523
I. 
Wielkość dnia roboczego i natężenie pracy stałe, siła wytwórcza pracy zmienna 
 540
II. 
Dzień roboczy i siła wytwórcza pracy stałe, natężenie pracy zmienne 
 544
III. 
Siła wytwórcza i natężenie pracy stałe, dzień roboczy zmienny 
 546
IV. 
Równoczesne zmiany trwania, siły wytwórczej i natężenia pracy 
 548
1. 
Zmniejszenie siły wytwórczej pracy przy jednoczesnem przedłużeniu dnia roboczego 
 549
2. 
Wzrost natężenia i siły wytwórczej pracy przy jednoczesnem skróceniu dnia roboczego 
 550
 591
1. 
Kapitalistyczny proces produkcji w skali rozszerzonej. Przemiana praw własności produkcji towarowej w prawa kapitalistycznego przywłaszczania 
 609
2. 
Błędne pojmowanie reprodukcji w skali rozszerzonej przez ekonomję polityczną 
 619
3. 
Podział wartości dodatkowej na kapitał i dochód. Teorja wstrzemięźliwości 
 623
4. 
Okoliczności, które określają zakres nagromadzenia niezależnie od stosunkowego podziału wartości dodatkowej na kapitał i dochód: stopa wyzysku siły roboczej. — Siła wytwórcza pracy. — Wzrastająca różnica pomiędzy kapitałem stosowanym a spożywanym. — Wielkość kapitału wyłożonego 
 632
5. 
Tak zwany fundusz pracy 
 645
1. 
Wzrastający popyt na siłę roboczą wraz z nagromadzeniem, przy niezmienionym składzie kapitału 
 649
2. 
Stosunkowe zmniejszenie się zmiennej części kapitału w przebiegu nagromadzenia i towarzyszącej mu centralizacji 
 660
3. 
Wzrastające wytwarzanie przeludnienia względnego czyli rezerwowej armji przemysłu 
 669
4. 
Różne formy bytu przeludnienia względnego. Ogólne prawo nagromadzenia kapitalistycznego 
 683
5. 
Ilustracja ogólnego prawa nagromadzenia kapitalistycznego 
 692
a) 
Anglja w latach 1846—1866 
 692
b) 
Źle opłacane warstwy robotników przemysłowych w Anglji 
 699
c) 
Ludność koczująca. Górnicy 
 709
d) 
Wpływ kryzysów na najlepiej opłacaną część klasy robotniczej 
 713
e) 
Brytyjski proletarjat rolny 
 719
f) 
Irlandja 
 747
1. 
Tajemnica nagromadzenia pierwotnego 
 763
2. 
Wywłaszczenie ludu wiejskiego z ziemi 
 767
3. 
Krwawe ustawodawstwo przeciw wywłaszczonym od końca 15-go wieku. Ustawy w celu obniżenia płacy roboczej 
 785
4. 
Geneza kapitalistycznych dzierżawców 
 794
5. 
Oddziaływanie rewolucji w rolnictwie na przemysł. Stworzenie wewnętrznego rynku dla kapitału przemysłowego 
 797
6. 
Geneza kapitalisty przemysłowego 
 801
7. 
Tendencja dziejowa nagromadzenia kapitalistycznego 
 814
A. 
Dzieła autorów wiadomych 
 830
B. 
Dzieła autorów anonimowych 
 839
C. 
Publikacje różnych instytucyj 
 841
D. 
Dzienniki i czasopisma 
 843


Spis rzeczy 
 901
Errata 
 907


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronie autora: Karl Marx.